תקופת העסקה

מילואים

כל עובד/ת לפי שעות ששרת/ה במילואים ועבד/ה לפחות 3 חודשים באוניברסיטה, זכאי/ת לקבלת התגמול על פי כללי המוסד לביטוח לאומי, באמצעות יחידת השכר באוניברסיטה.
לצורך כך יש להעביר את אישור המילואים באמצעות הממונה ביחידה בה העובד/ת מועסק/ת, למרכזת העסקה לפי שעות באגף משאבי אנוש או ליחידת השכר.
הגשת התביעה תבוצע דרך יחידת השכר של האוניברסיטה.
אגף משאבי אנוש: גב' כרמית לוי משיח, מייל: clevi@univ.haifa.ac.il טלפון: 04-8240849

הריון ולידה

עובדת בהריון המועסקת שבוע מלא ולמעלה מארבע שעות ליום, זכאית לנצל בתקופת הריונה עד 40 שעות לצורך בדיקות בתקופת ההריון.
עובדת המועסקת שבוע מלא עד ארבע שעות ביום זכאית לנצל בתקופת הריונה עד 20 שעות לצורך בדיקות בתקופת ההיריון.

חופשת לידה
עובדת תודיע לממונה עליה עד החודש החמישי להריונה.
עובדת שילדה תודיע מידית לממונה עליה.
עובדת אשר השלימה 12 חודשי עבודה באוניברסיטה, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות, מהם 15 בתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי,
והכל בכפוף לחוק הביטוח הלאומי ותקנותיו.

העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה לתקופה שלא תפחת מ-15 שבועות.
במקרה כזה עליה למסור לאוניברסיטה הודעה על מועד החזרה המבוקש לפחות שלושה שבועות מראש.
עובדת שלא השלימה 12 חודשי עבודה באוניברסיטה, זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות בלבד.
עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה ב 3 שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה הלידה,
החל בילד השני ובלבד שכל ההארכות לא תעלינה יחד על 4 שבועות.
העובדת תתבע את דמי הלידה בהתאם לכללי המוסד לביטוח לאומי באמצעות פניה למחלקת שכר.
על העובדת להודיע לאגף משאבי אנוש על מועד שובה לעבודה, כשלושה שבועות לפני חזרתה וזאת על מנת שתתחדש משכורתה.
עובדת שהייתה מועסקת במשך 8 שעות ביום זכאית בעת חזרתה לעבודה לעבוד שעה פחות (שעת הנקה) במשך 4 חודשים.

אגף משאבי אנוש: כרמית לוי משיח, מייל:clevi@univ.haifa.ac.il   טלפון: 04-8240849

תאונות עבודה

תאונת עבודה היא תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה, כולל בדרך לעבודה וממנה.
עובד/ת שנפגע/ה בעבודה, ומבקש/ת להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי יעשה/תעשה זאת באמצעות אגף משאבי אנוש על פי נוהל טיפול בפגיעות בעבודה או מחלות מקצוע.

אגף משאבי אנוש: כרמית לוי משיח, מייל:clevi@univ.haifa.ac.il    טלפון: 04-8240849

 ימי מחלה

 תשלום דמי מחלה:
 עובד/ת לפי שעות זכאי/ת ל 1.5 ימי מחלה בחודש (סה"כ מכסה של 18 ימי מחלה מצטברים בשנה), זכות הצבירה המקסימאלית של ימי מחלה היא עד 90 יום.
עובדים שנעדרו מעבודתם עקב מחלה למעלה מיום אחד זכאים לתשלום מהמעסיק עבור ימי המחלה.

 תשלום דמי מחלה הינו כדלקמן:

  • עבור היום הראשון למחלה – אין תשלום.
  • עבור הימים השני והשלישי למחלה – 50% מהשכר בגין כל יום.
  • החל מהיום הרביעי למחלה – 100% מהשכר בגין כל יום.
  • עובד/ת לפי שעות זכאי/ת לתשלום דמי מחלה רק עבור ימי מחלה שחלו בימי עבודה בפועל.

לצורך קבלת התשלום על העובד/ת להעביר אישור מחלה מרופא באמצעות הממונה ביחידה בה הוא/היא מועסק/ת למרכזת העסקה לפי שעות באגף משאבי אנוש או ליחידת השכר.

אגף משאבי אנוש: כרמית לוי משיח, מייל: clevi@univ.haifa.ac.il   טלפון: 04-8240849

ימי אבל

היעדרות בגין אבל

עובד/ת זכאי/ת לתשלום שכר בגין תקופת ה"שבעה" על פטירת "קרוב משפחה" (הורים, ילדים, בני זוג, אחים) ע"פ החוק.
אגף משאבי אנוש: כרמית לוי משיח, מייל:clevi@univ.haifa.ac.il   טלפון: 04-8240849

חגים

דמי חגים

עובד/ת לפי שעות זכאי/ת לתשלום בגין 9 ימי חג לפי הפירוט דלהלן, וזאת בתנאי שעבד/ה לפחות 3 חודשים לפני החג ובתנאי שלא נעדר/ה מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג) אלא בהסכמת הממונה, ובתנאי שחגים אלה אינם חלים בשבת או ביום שישי (אם במקום העבודה מונהג שבוע עבודה מקוצר).

פרוט מספר הימים לפי חגים:

א. ראש השנה – 2 ימים
ב. יום הכיפורים – 1 יום
ג. סוכות – 2 ימים
ד. פסח – 2 ימים
ה. שבועות – 1 יום
ו. יום העצמאות – 1 יום

 עובד/ת שאינו/ה יהודי/ה צריך/ה להודיע לממונה שלו/ה עבור אילו ימי חג הוא/היא מעדיף/ה לקבל תשלום: חגי ישראל או חגי דתו.להלן פירוט החגים ע"פ הדתות:

מוסלמים:

א. עיד אל פיטר-1 יום
ב. עיד אלעדחא -4 ימים
ג. מוחרם-1 יום
ד. חג הולדת הנביא – 1 יום       

 סה"כ-7 ימים

נוצרים:

א. חג המולד -2 ימים
ב. ראש השנה הנוצרי – 1 יום
ג. שישי לפני פסחא -1 יום
ד. עליה השמיימה -1 יום       

 סה"כ – 5 ימים

דרוזים:

א. חג הקורבן – 4 ימים
ב. חג הנביא שועייב – 4 ימים                                                           

 סה"כ – 8 ימים

פנסיה

עובד/ת לפי שעות יבוטח על פי תקנות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק בקרן "מיטב דש" (ברירת מחדל), העובד/ת רשאי/ת בכל עת לבחור או לעבור לתכנית ביטוח פנסיוני אחרת, בכפוף להוראות הדין בצו הרחבה.

על העובד/ת להודיע על שינוי בחירתו/ה בכתב לאגף משאבי אנוש, בצרוף אישור הצטרפות מעסיק חדש לקופת הפנסיה הרצויה.

החל מיום 1.1.2017 שיעורי ההפרשות החודשיות יהיו כדלקמן:

הפרשות המעביד: 6.5%
הפרשות העובד: 6%
הפרשות המעביד לפיצויים: 6%
סה"כ עובד ומעביד: 18.5%

אגף משאבי אנוש: כרמית לוי משיח, מייל: clevi@univ.haifa.ac.il   טלפון: 04-8240849