תעסוקה נוספת

עובד/ת המועסק/ת באוניברסיטה אינו/ה רשאי/ת לעבוד עבודה נוספת בשכר באוניברסיטה או באופן פרטי, אלא אם כן קיבל/ה היתר מפורש בכתב מאגף משאבי אנוש.

הכללים לתעסוקה נוספת מפורטים בנוהל "אישור עבודה פרטית בשכר לסגל מנהלי".

ע"פ הנוהל כל עובד/ת המעוניין/ת לעבוד עבודה נוספת חייב/ת להגיש בקשה לאגף משאבי אנוש לפחות חודש לפני תחילת התעסוקה באמצעות טופס בקשה מקוון הנמצא בקמפוסנט.

במקרים בהם התעסוקה הנוספת מתרחשת בשעות של העבודה המנהלית, יש לשים לב כי על העובד/ת להחתים כרטיס נוכחות עם יציאתו/ה וחזרתו/ה מהעבודה בתפקיד מנהלי.

על העובד/ת להודיע לנו על כל שינוי בפרטי העסקתו/ה בעבודה הנוספת המופיעים לעיל, כפי שנמסרו לנו.

האישור המתקבל תקף רק לשנה"ל אחת, ויש לחדשה מדי שנה.

כל בקשה תידון על-פי התנאים והסייגים לעבודה נוספת בשכר המפורטים בנוהל.