קליטה וטפסים שימושיים

ברוכים וברוכות הבאות!אנו שמחים על קליטתך ומאחלים לך המון הצלחה בתפקידך.


מילוי ערכת עובד/ת חדש/ה:

עם קליטתך באוניברסיטת חיפה עליך/עלייך למלא "ערכת עובד/ת חדש/ה" הכוללת מידע ומסמכים עבור העסקתך.                                                         
נבקש להקפיד על העברת ערכות מלאות אל היחידה המעסיקה לעוזר/ת המינהלי/ת בהקדם האפשרי, בצירוף תעודות ומסמכים הנדרשים לצורך העברתה לאגף משאבי אנוש.
לשאלות בנושא מילוי ערכת עובד/ת ניתן לפנות לטלי בלגודרסקי מרכזת העסקה וזכויות סגל אקדמי, בטל': 04-6146254, 57254 (פנימי),
או בדוא"ל: traizman@univ.haifa.ac.il


טפסי ערכת עובד/ת:
  (בפורמט המאפשר הקלדה ישירה על גבי הטופס)

להלן הנחיות למילוי מידע בערכות עובד:
יש להוריד את הקובץ של ערכת עובד על שולחן העבודה.
יש למלא את המידע על גבי הטפסים ולשמור את הקובץ.
במידה וקיימת בעיה טכנית במילוי הטפסים, עלייך להתקין תוכנה בשימוש חינמי Adobe Reader ולמלא את הטפסים.
יש להעביר באימייל חוזר אל החוג את הקובץ המלא בצירוף המסמכים הרלוונטיים כמפורט בעמוד הראשון של ערכת עובד.


סיוע בקליטת חברי/ות סגל חדשים/ות:

במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד קליטתם של חברי/ות סגל אקדמי בכיר חדשים/ות מדי שנה, מוענק סיוע תקציבי בקליטתם של חברי/ות סגל חדשים/ות שהצטרפו לאוניברסיטה.
הסיוע לחברי/ות הסגל האקדמי החדשים/ות יינתן בשלושה (3) תחומים כמפורט להלן:

א. החזר הוצאות מחו"ל – החזר מלא בגין הוצאות הנסיעה של חבר/ת הסגל עצמו/ה.
עפ"י שיקול דעת הרקטור ישולמו הוצאות הנסיעה גם לבני משפחת חבר/ת הסגל.
ההשתתפות לא תעלה על דמי כרטיס לחבר/ת הסגל ממקום מגוריו בחו"ל לישראל, בדרך הקצרה ביותר ובמחלקת תיירים לפי התעריף הנמוך.
לפרטים ניתן לפנות למר ניר אדלסברג, סגן המזכיר האקדמי טלפון פנימי:  52461 , חיצוני: 8240461- 04, בדוא"ל: nadelsber@univ.haifa.ac.il

ב. השתתפות בהוצאות העברת מטען – השתתפות בהוצאות העברת מטען של חברי/ות הסגל בהתאם לאזורי המוצא, בתעריפים המפורטים להלן: אירופה- עד 1300 דולר; מזרח ארה"ב- עד 1300 דולר; פנים ארה"ב- עד 1600 דולר; מערב ארה"ב- עד 2000 דולר; ממקום אחר בארץ לחיפה עד – 1000 דולר. גובה ההחזר כפוף למגבלות התקציב.
ממקום אחר בארץ הסיוע בהוצאות נסיעה והעברת מטען יינתן כהלוואה עומדת לארבע שנים, ההופכת למענק בתנאים המפורטים בכתב ההתחייבות עליו יידרש/תידרש חבר/ת הסגל לחתום. יידוע חברי/ות סגל חדשים/ות על הסיוע דלעיל, יתבצע באמצעות "קול קורא" שיועבר לדיקני הפקולטות מדי שנה, באמצעות המזכירות האקדמית.
לפרטים ניתן לפנות למר ניר אדלסברג, סגן המזכיר האקדמי טלפון פנימי:  52461 , חיצוני: 8240461- 04, בדוא"ל: nadelsber@univ.haifa.ac.il

ג. הסדר סל קליטה (לשנה"ל תשפ"ג)– סל הקליטה מוצע לחברי/ות סגל אקדמי בכיר המועסקים/ות באוניברסיטה במשרה שנתית מלאה ושאינם/ן זכאים/יות לפנסיה תקציבית. בהתאם לסל הקליטה, האוניברסיטה מאפשרת קבלת מענק על סך של 189,000 ש"ח (ערך סל הקליטה יתעדכן אחת לשנה, בהתאם למדד המחירים לצרכן,כך שמדד הבסיס הוא חודש מאי שנת 2013). המענק מתפרס על פני 7 השנים הראשונות לעבודה בפועל (בסכום של 27,000 ש"ח מדי שנה). המענק ניתן לצורך כיסוי הוצאות הקליטה האישיות הבאות: שכר דירה למגורים, משכנתא לדירה, רכישת דירה, רכישת רכב או לקיחת הלוואה לרכישה, תשלומי ביטוח עבור רכב, החזר תשלומי מעונות/גני ילדים/צהרונים/מטפלות/מוסדות לחינוך מיוחד, ביטוח בריאות וזאת בכפוף להצהרת העובד/ת על גבי טופס הצהרה שישלח מאגף משאבי אנוש בחודש יוני לצורך תשלום המענק בשכר בחודש יולי (ב1 לאוגוסט).
המענק, נחשב כהטבה וייזקף למשכורת העובד/ת כהכנסה חייבת לצורך חיוב במס הכנסה.
בתחילת שנת לימודים יקבלו חברי/ות הסגל הזכאים/יות הודעה כתובה מאגף משאבי אנוש.
*לנקלטים החל משנה"ל תשפ"ד – פרטים לגבי מודל סל קליטה לחברי סגל אקדמי בכיר,  יועברו בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.
פרטים נוספים ניתן לפנות לגב' רונית עבאס – ממונה על תחום סגל אקדמי בכיר, אגף משאבי אנוש טלפון פנימי : 58228 , טלפון חיצוני: 04-8288228,
או בדוא"ל: Rabas@univ.haifa.ac.il

התארגנות – ציוד, מחשוב , חדר טלפון:

באחריות היחידה הקולטת לספק לך תשתיות פיסיות כגון משרד, ריהוט, טלפון. לצורך קבלת הציוד יש לפנות לראש החוג או לעוזר/ת המנהלי/ת של ראש החוג.     

חשבון דוא"ל:

לקבלת כתובת דוא"ל ארגוני ניתן לפנות למתאם/ת המחשוב של הפקולטה. חבר/ת הסגל נדרש/ת לעדכן את כתובת המייל החדשה בפורטל הסגל.
פרטים על מתאם/ת המחשוב, ניתן לקבל מהעוזר/ת המנהלי/ת של החוג.

כרטיס עובד/ת:

עם קבלת כתב המינוי, ניתן לגשת לבית הדפוס ולהנפיק כרטיס עובד/ת במפעל שיכפול, קומה 0, בחניון במגדל אשכול. הכרטיס יימסר במקום.
לפרטים נוספים ניתן  לפנות אל מר משה הרוש' בטל' 04-8240937 או בדוא"ל mharush@univ.haifa.ac.il

תווית חנייה:

על מנת להסדיר תווית חניה יש לפנות לאגף ביטחון ובטיחות להנפקת תווית חניה (יש צורך להצטייד בהצגת רישיון נהיגה ורישיון רכב).
לחבר/ת סגל ישנה זכאות לפטור מלא מתשלום עבור תווית חנייה.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר אגף הביטחון והבטיחות, טל': 04-8240360, 04-8240340

פגישת הכרות אישית

בתחילת שנה"ל אגף משאבי אנוש מזמין את חבר/ת הסגל הבכיר/ה החדש/ה לפגישת הכרות אישית (במשרד/זום).
הפגישה נועדה להכרות אישית ומתן דגשים לגבי תנאי העסקת חבר/ת הסגל הבכיר. הזמנה תישלח יחד עם כתב המינוי

החזר הוצאות נסיעה לחברי/ות סגל אקדמי בכיר:

חבר/ת סגל זכאי/ת להחזר הוצאות נסיעה בהתאם לנוהל החזר הוצאות נסיעה, ממקום המגורים לאוניברסיטה עפ"י תעריפי נסיעה בתחבורה ציבורית עד מקסימום "חופשי חודשי/ מרחבי", או כפי שיקבע בעניין זה מעת לעת,  עם תחילת העסקה באוניברסיטה יש להעביר ליחידת שכר טופס נסיעות במייל: salary-nes@univ.haifa.ac.il או באמצעות פקס: 04-8240038. כמו כן, במידה וחלו שינויים בנסיעות שלך לאוניברסיטה יש להעביר ליחידת שכר טופס נסיעות מעודכן.