פנסיה

עובד לפי שעות יבוטח על פי תקנות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק בקרן "מיטב דש" (ברירת מחדל), העובד רשאי בכל עת לבחור או לעבור לתכנית ביטוח פנסיוני אחרת, בכפוף להוראות הדין בצו הרחבה.

על העובד להודיע על שינוי בחירתו בכתב לאגף משאבי אנוש, בצרוף טופס הצטרפות מעסיק חדש לקופת הגמל הרצויה.

החל מיום 1.1.2017 שיעורי ההפרשות החודשיות יהיו כדלקמן:

הפרשות המעביד: 6.5%

הפרשות העובד: 6%

הפרשות המעביד לפיצויים: 6%

סה"כ עובד ומעביד: 18.5%

אגף משאבי אנוש: כרמית לוי משיח, מיילclevi@univ.haifa.ac.il טלפון: 04-8240849