עובדי הוראה – סיום העסקה התפטרות פיטורים 

סיום העסקה התפטרות/פיטורים

הודעה על התפטרות

עובד המבקש לסיים את העסקתו  יודיע על כך בכתב לראש מנהל המכינה והמשך הטיפול יועבר לאגף משאבי אנוש.
יש לציין במכתב ההתפטרות את מועד הסיום ואת סיבת ההתפטרות.

הודעה על פיטורים

העובד יקבל מכתב החלטה לאחר שימוע . המכתב יועבר להמשך טיפול של אגף משאבי אנוש באמצעות טופס בקמפוסנט.

תהליך טיפול בסיום העסקת העובד

לפני מועד הסיום המתוכנן, ישלח טופס טיולים לגורמים שונים באוניברסיטה לבחינת חובות.
לקראת מועד הסיום, העובד יחזיר את הציוד למכינה (כרטיס עובד, תווית חניה, ציוד מחשב, ציוד מעבדה ספרים וכד'). אם יש חוב כספי, יטפל ישירות מול יחידת השכר.

משאבי אנוש יעבירו לעובד מכתבי סיום מפורטים הכוללים  אישור על תקופת ההעסקה ומכתבי שחרור לקופות הגמל השונות.
יחידת השכר תטפל בהתאם למכתב של אגף משאבי אנוש בתשלום לעובד של השלמת פיצויי פיטורין או תשלום פיצויי פיטורין (במידה ויש זכאות לכך), וכן ישלח טופס 161 בסיום התהליך.

פרישה לגמלאות 

תהליך הפרישה

כשנה לפני הגעה לגיל פרישה (נשים מגיל 62 ו- 4 חודשים בהתאם לתיקון חוק גיל פרישה , גברים מגיל 67) תתקבל הודעה בכתב על מועד הפרישה הצפוי.
לנשים תינתן אפשרות הבחירה (עד לגיל 67). כ- 3 חודשים לפני מועד הפרישה ישלחו לעובד מסמכים עבור קרן הפנסיה בה הינו מבוטח על מנת לטפל בזכויות הפנסיוניות.
כמו כן, תקבע פגישה מסודרת לצורך הסבר על תהליך הפרישה וזכויות נוספות.
לאחר הכנת מכתבי הפרישה הכוללים מכתב זכויות ומכתבי שיחרור לקופות, יחידת השכר תטפל בטופס 161 בהתאם למכתב הזכויות.
שחרור הכספים מותנה בקבלת המידע הנדרש מקופות הגמל.

קישורים לאתרים חיצוניים:

קרנות פנסיה ברירת מחדל

  1.  קישור לקופת ברירת מחדל "מיטב דש" 
  2.  קרן מקפת החדשה
  3.  מקפת ותיקה   

    ביטוח לאומי -קצבת זקנה
    אתר מס הכנסה (תאומי מס)