סיום העסקה ופרישה

א. הודעה על התפטרות

עובד/ת מנהלי/ת המבקש/ת להפסיק את עבודתו/ה באוניברסיטה, יודיע/תודיע על כך בכתב ומראש למנהל היחידה בה מועסק/ת עם העתק לאגף משאבי אנוש (מתן הודעה מראש על פי חוק).
יש לציין במכתב ההתפטרות את מועד הסיום ואת סיבת ההתפטרות ו
לצרף לפי העניין את המסמכים הרלוונטיים.

מנהל/ת היחידה יקים/תקים טופס סיום העסקה בקמפוסנט בהתאם להודעה שהתקבלה, מיד עם קבלתה.

 

ב. הפסקת עבודה ביוזמת המעסיק 

עובד/ת מנהלי/ת אשר שוקלים לסיים את העסקתו/ה יוזמן/תוזמן לשיחת שימוע, לאחר קיום השימוע (או במידה והעובד/ת יוותר/תוותר על זכות השימוע), יימסר לו/ה מכתב החלטה (תהליך זה מבוצע בתאום מול הועד של הסגל המנהלי).

מכתב ההחלטה יועבר להמשך הטיפול של אגף משאבי אנוש באמצעות טופס בקמפוסנט.

 

לפני מועד הסיום המתוכנן, יישלח טופס טיולים לגורמים שונים באוניברסיטה על מנת לבדוק אם יש חובות לעובד/ת המסיים/ת.

לקראת מועד הסיום, יוחזר הציוד לפקולטה/יחידה (כרטיס עובד, מפתחות לחדר, תווית חניה, ציוד מחשב, ציוד מעבדה ספרים וכד').
אם יש חוב כספי, יטופל ישירות מול יחידת השכר.

במועד הסיום, אגף משאבי אנוש יעביר לעובד/ת מכתב המפרט את זכויותיו/ה ומכתבי שיחרור כספים לקופות הגמל השונות.

יש לדאוג לדווח ולאשר את השעות של העובד/ת ביום העבודה האחרון (לאחר מכן תחסם האפשרות לדיווח).

 

יחידת השכר תטפל בהתאם למכתב של אגף משאבי אנוש בתשלום לעובד/ת של השלמת פיצויי פיטורין או תשלום פיצויי פיטורין (במידה ויש זכאות לכך) וכן תכין טופס 161.

 

פרישה לגמלאות

תהליך הטיפול

כשנה לפני הגעה לגיל פרישה (נשים מגיל 62 וארבעה חודשים גברים מגיל 67) העובד/ת יקבל/תקבל הודעה בכתב על מועד הפרישה הצפוי.
לנשים תינתן אפשרות הבחירה (בין גיל 62 וארבעה חודשים לגיל 67).
כ- 3 חודשים לפני מועד הפרישה ישלחו לעובד/ת מסמכים עבור קרן הפנסיה בה הינו/ה מבוטח/ת על מנת לטפל בזכויות הפנסיוניות.

כמו כן, תקבע פגישה מסודרת לצורך הסבר על תהליך הפרישה וזכויות נוספות.

לאחר הכנת מכתבי הפרישה הכוללים מכתב זכויות ומכתבי שיחרור לקופות, יחידת השכר תטפל בטופס 161 בהתאם למכתב הזכויות.
שיחרור הכספים מותנה בקבלת המידע הנדרש מקופות הגמל.
מומלץ כי העובד/ת יבדוק/תבדוק מול קרן הפנסיה את ההפקדות לקופה בטרם הגיעו/ה לגיל הפרישה ישירות מול קרן הפנסיה בה הינו/ה מבוטח/ת.