סדרי נוכחות

דיווח כניסה ויציאה

עובדות ועובדי הסגל המנהלי מחתימים כרטיס נוכחות אישי בכל כניסה לעבודה ובכל יציאה מן העבודה.

 1. פיקוח על נוכחות עובדים/ות נעשה באחריות הממונים ובאמצעות כרטיסי הנוכחות.
 2. עובד/ת חייב/ת להחתים את כרטיס הנוכחות באופן אישי בלבד.
 3. עובדים/ות, אשר עבודתם/ן או צורכיהם/ן האישיים מחייבים יציאה מתחום האוניברסיטה בזמן העבודה, רשאים לצאת באישור הממונה ובלבד שיחתימו את כרטיס הנוכחות האישי בכל יציאה וכניסה לעבודה תוך ציון מטרת היציאה במערכת ה – SD.
 4. בהסתמך על אישור הממונה והקפדה על מהלך העבודה התקין, רשאי/ת העובד/ת לבקש אישור לעבודה במתכונת שעון גמישה, וזאת בתנאי שיקיים את מכסת שעות עבודתו.

שעות עבודה

 1. ככלל, מכסת שעות עבודה שבועית במשרה מלאה היא 40 שעות, חמישה (5) ימים בשבוע (בימים ראשון עד חמישי), שמונה (8) שעות ביום בין השעות:  16:00 –  08:00. לא ניתן להתחיל את יום העבודה לפני השעה 7:00 בבוקר.
 2. להלן רשימת המקרים שבהם מכסת העבודה שונה מכלל  זה:
  א. עובדים, אשר מועסקים בהיקף משרה חלקי, יעבדו על-פי מכסת השעות היחסית להיקף משרתם. במקרים חריגים, ניתן לאשר לעובד/ת במשרה חלקית לעבוד עד 8  שעות עבודה ביום ע"ח מכסת השעות הנוספות של היחידה. אין לאפשר לעובדים בחלקיות משרה לבצע שעות נוספות מעבר לתקן של משרה מלאה (8 שעות ביום) בקשות חריגות יש להפנות לראש אגף משאבי אנוש. עבור עבודה בימי ו' לעובדים בהיקף משרה חלקי, יש לקבל אישור על כך מראש מאגף משאבי אנוש, האישור יינתן רק במקרים מיוחדים וחריגים. שעות נוספות שיבוצעו בניגוד להנחיות לא ישולמו.
  ב. עובדים בדירוגים מקצועיים, אשר מוכרים ע"י האוניברסיטה ואשר שעות העסקתם השבועיות שונות מהמקובל באוניברסיטה – יעבדו עפ"י מכסת השעות המצוינת בהסכם המקצועי שלהם.
  ג. עובדות בדרוג-דרגה, שהינן אמהות לאחר לידה, ושמשרתן מלאה, רשאיות לעבוד שעה אחת פחות בכל יום עבודה עד הגיע הילד לגיל שנה.
  ד. עובדות בחוזה אישי, שהינן אמהות לאחר לידה, ושמשרתן מלאה, רשאיות לעבוד שעה אחת פחות בכל יום עבודה, לתקופה של עד 4 חודשים ועד הגיע הילד לגיל שנה.
  ה. עובדות בדרוג-דרגה, שהינן אמהות לילד עד גיל 12 או לשני ילדים עד גיל 15 ושמשרתן מלאה, זכאיות להפחית כל יום חצי שעה ממכסת שעות עבודתן היומית.
  ו. עובדים מגיל 55 ומעלה בדרוג-דרגה, שמשרתם מלאה, זכאים להפחית כל יום חצי שעה ממכסת שעות עבודתם היומית.
 3. עובדים שתפקידם מחייב העסקה במשמרות, יתאמו את שעת תחילת וסיום העבודה עם הממונה ומכסת שעות עבודתם תהיה בהתאם להיקף משרתם.
 4. תוספת משמרת ב' משולמת לעובדים, שתפקידם מחייב העסקה במשמרות, בתנאי שהעובד שהה לפחות 3 שעות במשמרת שניה החל מהשעה 14:00.
 5.  תוספת משמרת ג' משולמת לעובדים, שתפקידם מחייב העסקה במשמרות, בתנאי שהעובד שהה לפחות 2 שעות במשמרת לילה בין השעות 22:00 ל 6:00 בבוקר.
 6. ככלל, אין לעבוד ביום שישי למעט מקרים בהם צרכי העבודה מחייבים עבודה ביום שישי המאושרת מראש ע"י מנהל היחידה. עבודה ביום שישי מחייבת את העובד לקחת יום חופשה חליפי במהלך השבוע העוקב.
 7. כאשר צרכי העבודה אינם מאפשרים לעובד, אשר נדרש לעבוד ביום שישי באישור אגף משאבי אנוש, לקבל יום חופשה חליפי, יקבל העובד תמורה בשעות נוספות לפי 125% מהשעה הראשונה ו-150% מהשעה השלישית.
 8. עובד אשר נדרש לעבוד בחופשה מרוכזת של האוניברסיטה, לא תחויב חופשתו והוא יזוכה בהפרש ערך של השעות הנוספות שעבד. עובד אשר לזכותו 500 שעות חופשה ומעלה, לא תאושר עבודתו בחופשות מרוכזות.

היעדרויות מהעבודה

 1. ככלל, כל היעדרות מעבודה מכל סיבה שהיא מחייבת תיאום ואישור מראש של הממונה בטופס היעודי לכך בקמפוסנט. היעדרות ללא בקשת אישור מוקדם
  תחשב לעבירת משמעת. רישום ימי ההיעדרות יעשה על פי הנהלים המחייבים באוניברסיטה.
 2. עובד/ת שלזכותו/ה מעל 500 שעות חופשה, רשאי/ת לנצל חופשה חלקית רק אם עבד/ה בפועל עד מחצית ממכסת שעות התקן היומי של העובד/ת.
  חופשה חלקית ניתן לנצל פעם אחת בשבוע בלבד.
 3. החל מיום 03.07.2017 ובהתאם לחוק עבודת נשים התשע"ז 2017, עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים –
  שעה אחת ביום, החל מהיום הראשון לשירות המילואים ובלבד שמתקיימים התנאים שלהלן:
 • תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים.
 • לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עמה.
 • העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה.
 • העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש זכות זו והציגה לפניו אישור המעיד על שירות  המילואים של בן זוגה.
 • עובדת אינה רשאית להיעדר מעבודתה בהתאם לנ"ל בימים בהם היא נעדרת בשל מימוש הזכות לשעת הורות על פי חוק עבודת נשים.
 • זכות זו חלה גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים, בשינויים המחוייבים.

שעות נוספות

 1. עפ"י סעיף 11 בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951, קבע שר העבודה והרווחה בהיתר כללי, כי מותר להעביד עובד/ת עד ארבע שעות נוספות ליום ועד שש עשרה שעות נוספות בשבוע.
 2. ככלל, מחייבת עבודה בשעות נוספות אישור ותיאום עם הממונה. שעות נוספות משולמות לאחר שהשלים העובד את מכסת שעותיו הרגילות בפועל, על-פי הסכם העבודה, החתים כרטיס נוכחות בכניסה וביציאה מהעבודה וכן קיבל אישור הממונה הישיר ומנהל היחידה ב-SD.
 3. תשלום בעד עבודה בשעות נוספות מתחלק על פי: "שעות נוספות ערך" (25%, 50%) ו"שעות נוספות שעון" (100%). "שעות נוספות ערך" משולמות בכל מקרה, על כל שעה נוספת שביצע עובד על פי החוק ועל פי הנוהל. "שעות נוספות שעון" יכולות להיות משולמות בשכר או להיות מומרות לימי חופשה, הכול על פי נוהל סדרי נוכחות.
 4. המרת שעות נוספות לחופשה מותרת לעובדים שיתרת חופשתם קטנה מ- 80 שעות חופשה.
 5. עובד שעבד/ה למעלה מ- 10 שעות ביום, באישור ממונה, זכאי לנקודת כלכלה אחת.

שעות כוננות

 1. תשלום בעד כוננות יקבלו עובדים/ות הזכאים/יות לכך, ואשר תפקידם/ן מחייב המצאות בביתם/ן לצורך מתן שירותים הכרחיים מחוץ לשעות הפעילות הרגילות.
 2. עובד/ת אשר הוזמן/ה לאוניברסיטה לאיתור או תיקון תקלה כלשהי, יחתימו כרטיס נוכחות בכניסה והיציאה מהאוניברסיטה. התשלום עבור נוכחות באוניברסיטה יבוצע כנגד חתימה בשעון נוכחות (במקשי "קריאת פתע"), אישור הממונה ובהתאם למקובל. עם גמר העבודה באוניברסיטה, יחזור להיות בכוננות בית.
 3. קריאה, כאמור בסעיף 2, תיחשב לקריאת פתע ותשולם על פי החתמת שעון נוכחות בתוספת 4 שעות.

חופשות

לוח חופשות לעובדי/ות הסגל המנהלי מתפרסם אחת לשנה בקמפוסנט.
בחופשה מרוכזת (חול המועד), פגרת קיץ  ובימי גשר מחויבת חופשת העובדים ב- 75% ממכסת השעות היומית המקובלת בהתאם לסדרי העסקתם.
עובד/ת שאינו/ה יהודי/ה רשאי/ת לבקש להעדר בימי המועד הנהוגים בדתו במקום ימי המועד הנהוגים בדת היהודית. הכול בתיאום עם הממונה ועם אגף משאבי אנוש.

חופשה שנתית
חופשה שנתית נקבעה על פי חוק והיא נועדה לאפשר מנוחה לעובד, ולפיכך מתבקש כל עובד לנצל את החופשה השנתית שעומדת לרשותו למנוחה, להתרעננות ולחידוש הכוחות.

פירוט המכסות השנתיות למשרה מלאה:
משנה 1 עד שנה 8:
147 שעות שנתיות – 12.25 שעות לחודש.
משנה 9 עד שנה 10:
161 שעות שנתיות – 13.42 שעות לחודש.
משנה 11 עד שנה 12:
182 שעות שנתיות – 15.17 שעות לחודש.
משנה 13 עד שנה 14:
196 שעות שנתיות – 16.33 שעות לחודש.
משנה 15 ואילך:
210 שעות שנתיות – 17.50 שעות לחודש.
 וותק למכסת חופשה הנו הוותק כחבר/ת סגל מינהלי, לא נלקחים בחשבון: שירות צבאי, וותק ממקומות עבודה קודמים וחופשות ללא תשלום.

במהלך שנת העבודה ייצא/תצא  עובד/ת לחופשה בת 7 ימים רצופים לפחות.
עובד/ת רשאי/ת לצבור חופשה שלא תעלה על 560 שעות למשרה מלאה. כל יתרה מעל האמור נמחקת באופן אוטומטי ממכסת החופשה של העובד/ת.
עובד/ת שיתרת חופשתו גבוהה מ- 500 שעות, רשאי/ת לנצל חופשה חלקית רק אם עבד/ה בפועל עד מחצית מכסת השעות הרגילות באותו היום. חופשה חלקית ניתן לנצל פעם אחת בשבוע בלבד.

הממונים/ות אחראים על הסדרי חופשה של עובדי/ות  יחידתם/ן.
עובד/ת המבקש/ת לצאת לחופשה, יתאם עם הממונה הישיר/ה מועד יציאתו לחופשה. באישור החופשה תילקח בחשבון גם יתרת החופשה העומדת לזכות העובד/ת. יתרת שעות חופש עדכנית מופיעה בתלוש השכר של העובד ובקמפוסנט.

את מועדי החופשות יש לתאם כדלקמן:

 • שבוע מראש על חופשה של עד שבוע.
 • שבועיים מראש על חופשה של עד שבועיים.
 • חודש מראש על חופשה ארוכה יותר.

מועד צאתו של עובד/ת לחופשה נקבע בתיאום עם הממונה הישיר/ה, על פי בקשת העובד/ת ותוך התחשבות בסדרי העבודה. הממונה רשאי/ת לדחות בקשת עובד/ת לצאת לחופשה במועד מסויים למועד סביר אחר באותה שנה, להוציא נסיבות מיוחדות.
יציאה לחופשה ללא הודעה ותיאום מראש עם הממונה הישיר תיחשב כעבירת משמעת.

עובד/ת המבקש/ת לצאת לחופשה, ויתרת חופשתו/ה השלילית גדולה ממינוס 40 שעות, לא ייצא/ תצא לחופשה אלא בהמלצת מנהל/ת היחידה ובאישור אגף משאבי אנוש.
חופשה כזו תחשב כחל"ת (חופשה ללא תשלום) לעובד/ת קבוע/ה, וכהפסקת עבודה לעובד/ת זמני/ת, אלא אם החליט ראש אגף משאבי אנוש אחרת.
יתרות חופשה שליליות מעל מינוס 40 שעות (למשרה מלאה) – תנוכנה משכרו של כל עובד/ת.

עובד/ת שחלה בזמן החופשה והמציא תעודות מחלה, לא ייחשבו ימים אלה במניין ימי החופשה, אולם על העובד להשלים חופשתו ככל האפשר באותה שנה. לצורך מנין ימי החופשה נחשבים רק ימי עבודה. ימי מנוחה ושבתון אינם נספרים במניין ימי החופשה.

ביום הפרישה מן העבודה ייערך לעובד/ת מאזן חופשה מסכם. אם עמדו לזכותו ימי חופשה מכוח זכות הצבירה ולא יותר מהאמור לעיל, ישולמו לו דמי פדיון החופשה, אך אם עמדו לחובתו ימי חופשה – הם ינוכו מהתשלומים המגיעים לו.

חופשות באירועים משפחתיים

יום חופשה אחד בתשלום יינתן לעובד באירועים המשפחתיים הבאים:

 • ביום בר/בת מצווה של בן/בת
 • ביום הלידה של בן/בת
 • ביום ברית המילה של הבן
 • ביום נישואי בנו או בתו
 • ביום נישואי נכד/נכדה
 • ביום נישואי העובד/ת יינתנו שני ימי חופשה בתשלום

חופשת מחלה

עובד/ת במשכורת זכאי/ת למכסה של 30 ימי מחלה בשנה קלנדרית על חשבון האוניברסיטה בגין מחלה. זכות זאת ניתנת לצבירה משנה לשנה, אך ימים אלה אינם ניתנים לפדיון, אלא בהסדר מיוחד בעת פרישת העובד לגמלאות.
עובד/ת הנעדר/ת מהעבודה לרגל מחלה, חייב/ת לדווח ליחידתו על היעדרותו כבר ביום הראשון, תוך ציון זמן משוער להיעדרות. אם נבצר ממנו/ה למסור ההודעה בעצמו/ה, ידאג למסור ההודעה באמצעות אדם אחר. עם חזרתו/ה לעבודה חייב/ת העובד/ת לדווח על תאריכי ההיעדרות במערכת הנוכחות הממוחשבת ולצרף בקובץ סרוק תעודה רפואית בחתימת רופא/ה. אישורים רפואיים הכוללים את ימי שישי ו/או שבת יש להעביר במקביל לממונה על הנוכחות והעסקה לפי שעות.
עובד/ת שחלה/תה בתקופת חופשה שנתית או בחופשה מרוכזת ייזקפו ימי ההיעדרות על חשבון חופשת המחלה, על סמך תעודה רפואית שימציא.

ימי הצהרה

 • על סמך הצהרה אישית, רשאי עובד להעדר לרגל מחלה עד 7 ימים בשנה בלא שימציא תעודה רפואית.
 • ימי ההצהרה מחושבים בכל שנה מאוקטובר עד ספטמבר ואינם נצברים משנה לשנה.
 • עובד/ת אינו רשאי להצדיק היעדרות לרגל מחלה בהצהרה אישית, בימים צמודים לחופשה שנתית, מחלה  באישור, יום חג או יום גשר.
 • ניצול ימי ההצהרה מחויב ממכסת ימי המחלה. יום הצהרה שאינו מנוצל, נשאר ביתרת ימי המחלה.

מחלת בן משפחה (ילד/ה, בן/בת זוג, הורה)

עובד/ת זכאי/ת להעדר מהעבודה על חשבון ימי חופשת מחלה וזאת בשל מחלת בן משפחה (ילדים עד גיל 16.5 – 8 ימים בשנה, הורים- 6 ימים בשנה, בני זוג- 6 ימים בשנה). עובד/ת הנעדר/ה מסיבה זאת חייב/ת להמציא תעודה רפואית (מקור), המעידה כי החולה זקוק/ה להשגחה. עובד/ת שהינו הורה יחיד או שילדו/ה נמצא בחזקתו הבלעדית, זכאי/ת להעדר עד 16 יום בשנה בשל מחלת ילדו/ה. עובד/ת שהינו הורה לילד/ה עם מוגבלות, זכאי להעדר עד 15 ימים בשנה על חשבון מחלה או חופש, לפי בחירתו של העובד/ת. זכות זו אינה ניתנת לצבירה משנה לשנה.

היעדרות בן הזוג לאחר לידת האישה:

ביום  5.7.2016 פורסם חוק עבודת נשים (תיקון מס' 54), התשע"ו – 2016, לפיו – עובד יהיה רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו, כאשר:
שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – דינם כדין חופשה שנתית, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו – כדין חופשה ללא תשלום;
שני ימי ההיעדרות הנותרים – כדין היעדרות מפאת מחלה; עובד הזכאי לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה, יראו את ימי ההיעדרות הנ"ל כיום השני והשלישי למחלתו. 
ימי ההיעדרות הנ"ל יבואו בחשבון במנין ימי ההיעדרות שהעובד זכאי להם לפי חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג).