רציפות זכויות

רציפות שבתון כוללת העברת הזכויות הבאות: מחלה, שבתון, קקמ"ב. 
ניתן לבצע הליך רציפות זכויות שבתון במידה והעובד/ת הועסק/ה קודם באחת מהאוניברסיטאות החתומות על הסכם הרציפות כמפורט להלן:
האוניברסיטה העברית בירושלים, טכניון, מכון ויצמן למדע, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון.

לפרטים ניתן לפנות לכתובת המייל:  PRISHA@univ.haifa.ac.il

תהליך הגשת הבקשה-

חבר/ת סגל שעובר/ת לאוניברסיטת חיפה (אונ' חיפה המוסד המקבל)

א.  חבר/ת הסגל יפנה/תפנה לאגף משאבי אנוש בבקשה להעביר את יתרות השבתון והקקמ"ב שנצברו במוסד הקודם.
ב.  אגף משאבי אנוש יבדוק את הבקשה מול הפקולטה ולשכת הרקטור.
ג.  לאחר קבלת אישור הפקולטה והרקטור, אגף משאבי אנוש יפנה את טופס הבקשה לרציפות שבתון וקקמ"ב בחתימתו/ה של העובד/ת למוסד המעביר.
ד.  לאחר בדיקות המוסד המעביר, יועבר לאוניברסיטה הסכם רציפות חתום על ידם.
ה.  לאחר השלמת החתימות על ההסכם (של האוניברסיטה ושל חבר/ת הסגל), יועבר להמשך טיפול בהעברת הכספים על ידי המוסד המעביר.
ו.   לאחר קבלת הכספים עפ"י ההסכם , יחידת השכר תזכה את העובד/ת ביתרות המתאימות ותעדכן את העובד/ת על כך.

חבר/ת סגל שעובר/ת מאוניברסיטת חיפה (אונ' חיפה המוסד המעביר)

      א.  תתקבל פנייה מאגף משאבי אנוש של המוסד המקבל בנוגע לבקשת העובד/ת להעביר זכויותיו/ה המקצועיות.
ב.  אגף משאבי אנוש יבחן את הבקשה.
ג.  לאחר קבלת אישור לבקשה, אגף משאבי אנוש ימלא טופס רציפות שבתון וקקמ"ב.
ד.  ההסכם החתום יועבר למוסד המקבל להמשך חתימות.
ה.  לאחר קבלת הסכם הרציפות החתום על ידי המוסד המקבל והעובד.ת, האוניברסיטה תעביר את היתרות למוסד המקבל והם יזכו את העובד/ת בזכויותיו/ה.

 ** בקשות לרציפות זכויות פנסיה תקציבית- יש לפנות לראש מדור סיומי העסקה ופרישה לבחינת האפשרות.

מימוש הסכם רציפות פנסיה (תקציבית)

חבר/ת סגל שפורש/ת לגמלאות ונחתם בגינו/ה הסכם רציפות זכויות פנסיה, יפנה/תפנה לאגף משאבי אנוש למדור סיומי העסקה ופרישה לצורך הטיפול במימוש הסכם הרציפות מול המוסד עמו נחתמה הרציפות.

עובד/ת ברציפות זכויות: במידה והעובד/ת צבר/ה בשתי המוסדות מעל  70% פנסיה יתבצע קיזוז יחסי בין שתי האוניברסיטאות ויקבע אחוז מתאים להשתתפות כל מוסד בהתאם להסכם הרציפות.

טופס בקשה