סיום העסקה התפטרות/ פיטורים

1. העברת ההודעה על סיום:

א. הודעה על התפטרות

  חבר/ת סגל המבקש/ת להפסיק את עבודתו/ה באוניברסיטה, יודיע/תודיע על כך בכתב ומראש לדיקן הפקולטה עם העתק לאגף משאבי אנוש (מתן הודעה מראש על פי חוק).   
  יש לציין במכתב ההתפטרות את מועד הסיום ואת סיבת ההתפטרות ולצרף לפי העניין את המסמכים הרלוונטיים.

ב. הפסקת עבודה ביוזמת המעסיק

חבר/ת הסגל יוזמן/תוזמן לשיחת שימוע, לאחר קיום השימוע (או במידה וחבר/ת הסגל יוותר/ תוותר על זכות השימוע), יימסר לו/ה מכתב החלטה.
מכתב ההחלטה יועבר להמשך הטיפול של אגף משאבי אנוש באמצעות טופס בקמפוסנט.

2. איסוף נתונים והכנת זכויות העובד/ת שמסיים/ת

לפני מועד הסיום המתוכנן, ישלח טופס טיולים לגורמים שונים באוניברסיטה לבחינת קיום חובות לחבר/ת הסגל המסיים/ת.
לקראת מועד הסיום, יוחזר הציוד לפקולטה/יחידה (כרטיס עובד, מפתחות לחדר, תווית חניה, ציוד מחשב, ציוד מעבדה ספרים וכד').                                            
אם יש חוב כספי, יטופל ישירות מול יחידת השכר.                                                                                                                               
במועד הסיום, אגף משאבי אנוש יעביר לעובד/ת מכתב המפרט את זכויותיו/ה ומכתבי שחרור כספים לקופות הגמל השונות.

3. תשלום פיצויי פיטורין (במידה ויש) והכנת טופס 161 על ידי יחידת השכר

יחידת השכר תטפל בהתאם למכתב של אגף משאבי אנוש בתשלום לעובד/ת של השלמת פיצויי פיטורין או תשלום פיצויי פיטורין (במידה ויש זכאות לכך) וכן תכין טופס 161.

נוהל סיום העסקה סגל אקדמי בכיר נמצא בעדכון