נהלים ותקנונים


ידיעון הסגל האקדמי הבכיר:

בידיעון מרוכז מידע בסיסי וחיוני על תנאי ההעסקה של הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה. הוא נועד לסייע בהבנתן של זכויותיו/ה וחובותיו/ה של חבר/ת הסגל האקדמי הבכיר.
המידע בידיעון מתעדכן מעת לעת, תוך פירוט עיקרי תנאי ההעסקה, כפי שאלו קבועים בנהלי האוניברסיטה ובדין, ובכלל זה ההסכמים הקיבוציים,
הרלוונטיים לדירוג, המחייבים את האוניברסיטה. הידיעון אינו מחליף את הקבוע בנהלי האוניברסיטה ובדין, אלא נועד לסייע בהבנת זכויות וחובות חבר/ת הסגל הבכיר.
לפרטים נוספים ניתן לעיין בידיעון הסגל האקדמי הבכיר

תקנון מינויים והעלאות

הליכי המינויים והעלאות הכלל- אוניברסיטאיים מוסדרים באוניברסיטת חיפה ע"י תקנון מינויים והעלאות המהווה חלק מהתקנון האקדמי.
לפרטים נוספים ניתן לעיין בתקנון מינויים והעלאות

אתר לשכת הרקטור והמזכירות אקדמית

לפרטים נוספים ניתן לעיין באתר לשכת הרקטור והמזכירות האקדמית

חוזרי מידע: