מענק יובל

מענק יובל הוא מענק (נוסף למשכורת) המשולם פעם בשנה לעובד/ת אשר עבד/ה

במצטבר 25 שנים באוניברסיטת חיפה ואצל המעסיקים במגזר הציבורי

ברשימה המתעדכנת מעת לעת (כאן, ראה נספח ג – רשימת הגופים בשירות המעסיקים), 

בכפוף לאישורי העסקה מהמעסיקים הרלוונטיים.

שיעור המענק הינו 60% מהשכר המשולב.

מהשלב בו הוכרה הזכאות למענק יובל, משולם המענק בכל שנה במשכורת חודש ספטמבר.