מענק יובל

מענק יובל הוא מענק (נוסף למשכורת) המשולם פעם בשנה לעובדים/ות המועסקים בחוזה דרוג-דרגה אשר עבדו במצטבר 25 שנים באוניברסיטת חיפה

ואצל המעסיקים במגזר הציבורי ברשימה המתעדכנת מעת לעת (כאן, ראה נספח ג – רשימת הגופים בשירות המעסיקים), בכפוף לאישורי העסקה מהמעסיקים

הרלוונטיים.

שיעור המענק הינו 60% מהשכר המשולב.

מהשלב בו הוכרה הזכאות למענק יובל, משולם המענק בכל שנה במשכורת חודש ספטמבר.