מידע נוסף

 

תעסוקה נוספת מעבר למשרה מלאה:

חבר/ת סגל אקדמי בכיר המועסק/ת באוניברסיטה במשרה מלאה בכל המסלולים יגיש/תגיש בקשה לתעסוקה נוספת לאישור הרקטור לאחר שאושרה ע"י ראש החוג ודיקן הפקולטה. בקשה לאישור תעסוקה נוספת תוגש לראש החוג לפחות חודש לפני תחילת התעסוקה על גבי טופס הבקשה המיועד לכך. לא תתאפשר העסקה ללא אישור הרקטור.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לניר אדלסברג ממזכירות אקדמית בטל': 04-8240461, 52461 (פנימי), או בדוא"ל: nadelsber@univ.haifa.ac.il
ניתן לעיין בנוהל תעסוקה נוספת מעבר למשרה מלאה

חופשת מחלה:

זכאות לחופשת מחלה של 30 ימי לוח בשנה. ימי המחלה ניתנים לצבירה אך לא לפדיון. יחד עם זאת, הפורשים לגמלאות יהיו זכאים לפיצוי בהתאם לזיכרון הדברים שנחתם בין המוסדות להשכלה גבוהה לבין ארגוני הסגל.  יש לדווח מדי חודש על היעדרות מטעמי מחלה או על אי-היעדרות באמצעות מערכת יישומי אינטרנט –  הפורטל.
הנחיות לדיווח ניתן להוריד בקמפוס נט – מידע ארגוני: מדריך לדיווח ימי מחלה . אישורי מחלה יש להעביר לרונית ריצ'קר מהמחלקה לסגל  אקדמי באגף משאבי אנוש,
טלפון: 52881, בדואר פנימי, בפקס: 04-8249330 או בדוא"ל: rrichker@univ.haifa.ac.il

תיאום מס:

במידה והנך מועסק/ת במקום עבודה נוסף מחוץ לאוניברסיטת חיפה, עליך להעביר למחלקת שכר תיאום מס. בכך תמנע/י מתשלום מס עודף במשך שנת המס.
למסירת הטופס ניתן לפנות למחלקת שכר, קומה 24, מגדל אשכול, בפקס: 04-8240038.
 

תאונת עבודה:

במקרה של תאונת עבודה תעשה פניה של חבר/ת הסגל למרפאה או לבית חולים בהתאם לצורך, עם טופס הפניה (ב.ל. 250) שקיבל/ה ממרפאת האוניברסיטה או מאגף הביטחון.
על חבר/ת הסגל ליידע את הממונה/היחידה ואת המחלקה לסגל אקדמי על התאונה.
לאחר החזרה לעבודה, חבר/ת סגל המעוניין/ת להגיש תביעה לביטוח לאומי יפנה/תפנה אל גב' רונית ריצ'קר, מרכזת זכויות אקדמיות, סגל אקדמי בטל': 04-8240881, 
או בדוא"ל: rrichker@univ.haifa.ac.il , לצורך סיוע במילוי והגשת טופס תביעה למוסד לביטוח לאומי (ב.ל. 211).

 

העסקת קרובי משפחה:

ככלל אין העסקת קרובי משפחה באוניברסיטה.
במקרים חריגים ניתן יהיה להעסיק באוניברסיטה קרוב משפחה לעובד/ת הנמנה/ת על הסגל המנהלי, הסגל האקדמי ועובדים/ות לפי שעות לאחר אישור ראש אגף משאבי אנוש.
עפ"י נוהל העסקת קרובי משפחה:
קרובי משפחה – בן/בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, או נכדה. (מצורף קובץ)
"קרבת משפחה" – לרבות קרבת משפחה חורגת או כזו הנוצרת עקב אימוץ.
קבלת האישור הינה בתיאום עם היחידה המעסיקה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף משאבי לגב' רונית עבאס, ממונה תחום סגל אקדמי בכיר בדוא"ל : rabas@univ.haifa.ac.il , בטל': 04-8288228.
או לגב' ענבל קופמן, מרכזת תחום סגל אקדמי בכיר בדוא"ל : iheflinger@univ.haifa.ac.il או בטל': 04-8249367.

חוק מניעת העסקת עברייני מין:

בהתאם לדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א- 2001 ובהתאם לנוהלי משטרת ישראל, חל על האוניברסיטה איסור להעסיק, בתמורה או בהתנדבות, עברייני מין (בגירים, גברים מעל גיל 18, שהורשעו בעבירת מין), בעבודה שמאפשרת להם להיות בקשר, סדיר או קבוע, עם קטינים או עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית. לצורך כך, חובה עלינו כמעסיקים לקבל אישור ממשטרת ישראל עבור עובדים שבאים במגע עם קטינים או חסרי ישע, כי אין בעברם רישום על עבירות מין וכי העסקתם מותרת בהתאם להוראות החוק וזאת בטרם תחילת הקורס.
 
את האישור ניתן להסדיר באחת מהאפשרויות הבאות:
1.  חבר הסגל מסדיר את האישור באופן עצמאי מול משטרת ישראל.
2.  באישור העובד אגף משאבי אנוש יפעל להוצאת האישור האמור בשמו.
לצורך כך, יש להעביר באמצעות החוג את המסמכים שלהלן:
  • למלא ולחתום על "בקשת בגיר לקבל אישור משטרה" (טופס 1- נספח ב').
  • לצרף צילום תעודת זהות של מייפה הכוח + ספח. במידה ות.ז ביומטרית, יש לצרף צילום משני הצדדים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף משאבי לגב' רונית עבאס, ממונה תחום סגל אקדמי בכיר בדוא"ל : rabas@univ.haifa.ac.il  , בטל': 04-8288228. 

או לגב' טלי בלגודרסקי מרכזת העסקה וזכויות סגל אקדמי בטל': 04-6146254 , 57254 (פנימי), או בדוא"ל: traizman@univ.haifa.ac.il

 

עדכון פרטים אישיים:

ניתן לעדכן פרטים אישיים באופן עצמאי באמצעות פורטל יישומי סגל באתר האוניברסיטה לפי הקישורים הבאים:

נתונים אלו יעודכנו במערכות האוניברסיטה השונות כמו הפורטל הארגוני וספר הטלפונים של האאוטלוק.
במידה ונתקלת בבעיה טכנית כלשהי, יש לפנות למוקד תמיכה בטלפון: 04-8240609 (פנימי 52609).
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש לגב' לפנות לטלי בלגודרסקי בטל': 57254, או בדוא"ל: traizman@univ.haifa.ac.il


תקופת לידה והורות:

עובדת הנמצאת בחודש חמישי להריונה, תדווח מיידית לחוג, עם העתק לאגף משאבי אנוש,על הריונה. עובדת שילדה – תודיע מיידית לחוג, עם העתק לאגף משאבי אנוש,
על תאריך הלידה. התביעה לדמי לידה מביטוח לאומי תתבצע באופן אוטומטי על ידי מחלקת שכר.  חל איסור מוחלט על עבודה בתקופת הלידה וההורות. 
במקרה שבו בני זוג מעוניינים לפצל בניהם את תקופת הלידה וההורות או לצאת במקביל לתקופת לידה והורות על פי התקופה שנקבעה בחוק,
יש לפנות לאגף משאבי אנוש לקבלת פרטים.

 

מילואים:

עובד/ת המשרת/ת במילואים ביום עבודה רגיל, וביצע/ה את שירות המילואים מעבר לשעות העבודה, או בימי המנוחה השבועית שלו/ה ו/או בחופשתו/ה, ישולמו הן שכר עבודה והן תגמולי מילואים. לשם כך יש להעביר למחלקת שכר אישור מראש החוג על אי-היעדרות מהעבודה. וכן אישור על ביצוע שירות המילואים (טופס 3010 המקורי),
בכפוף להוראות החוק.