מידע נוסף

תיאום מס:

במידה והנך מועסק במקום עבודה נוסף מחוץ לאוניברסיטת חיפה, עליך להעביר למחלקת שכר תיאום מס. בכך תמנע/י מתשלום מס עודף במשך שנת המס.
למסירת הטופס ניתן לפנות למחלקת שכר, קומה 24, מגדל אשכול, בפקס: 04-8240038. 
 

תאונת עבודה:

במקרה של תאונת עבודה תעשה פניה של חבר/ת הסגל למרפאה או לבית חולים בהתאם לצורך, עם טופס הפניה (ב.ל. 250) שקיבל/ה ממרפאת האוניברסיטה או מאגף הביטחון.
על חבר/ת סגל ליידע את הממונה/היחידה ואת המחלקה לסגל אקדמי על התאונה.
לאחר החזרה לעבודה, חבר/ת סגל המעוניין/ת להגיש תביעה לביטוח לאומי יפנה אל גב' רונית ריצ'קר, מרכזת זכויות אקדמיות סגל אקדמי בטל': 04-8240881
או בדוא"ל: rrichker@univ.haifa.ac.il , לצורך סיוע במילוי והגשת טופס תביעה למוסד לביטוח לאומי (ב.ל. 211).
 

העסקת קרובי משפחה:

ככלל אין העסקת קרובי משפחה באוניברסיטה.
במקרים חריגים ניתן יהיה להעסיק באוניברסיטה קרוב משפחה לעובד/ת הנמנה/ת על הסגל המנהלי, הסגל האקדמי ועובדים/ות לפי שעות לאחר אישור ראש אגף משאבי אנוש.
עפ"י נוהל העסקת קרובי משפחה:
קרובי משפחה – בן/בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, או נכדה. (מצורף קובץ)
"קרבת משפחה" – לרבות קרבת משפחה חורגת או כזו הנוצרת עקב אימוץ.
קבלת האישור הינה בתיאום עם היחידה המעסיקה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש לגב' טניה קרפצ'ן- לנדא, ממונה על זכויות ומינויים, סגל אקדמי בדוא"ל: tlanda@univ.haifa.ac.il או בטל': 04-8288227
או לגב' טלי בלגודרסקי , מרכזת העסקה וזכויות סגל אקדמי בדוא"ל: traizman@univ.haifa.ac.il או בטל': 04-6146254


חוק מניעת העסקת עברייני מין:

בהתאם לדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א- 2001 ובהתאם לנוהלי משטרת ישראל, חל על האוניברסיטה איסור להעסיק, בתמורה או בהתנדבות, עברייני מין (בגירים, גברים מעל גיל 18, שהורשעו בעבירת מין), בעבודה שמאפשרת להם להיות בקשר, סדיר או קבוע, עם קטינים או עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית. לצורך כך, חובה עלינו כמעסיקים לקבל אישור ממשטרת ישראל עבור עובדים שבאים במגע עם קטינים או חסרי ישע, כי אין בעברם רישום על עבירות מין וכי העסקתם מותרת בהתאם להוראות החוק וזאת בטרם תחילת הקורס.
 
את האישור ניתן להסדיר באחת מהאפשרויות הבאות:
1.  חבר הסגל מסדיר את האישור באופן עצמאי מול משטרת ישראל.
2.  באישור העובד אגף משאבי אנוש יפעל להוצאת האישור האמור בשמו.
לצורך כך, יש להעביר באמצעות החוג את המסמכים שלהלן:
  • למלא ולחתום על "בקשת בגיר לקבל אישור משטרה" (טופס 1- נספח ב').
  • לצרף צילום תעודת זהות של מייפה הכוח + ספח. במידה ות.ז ביומטרית, יש לצרף צילום משני הצדדים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש לגב' טניה קרפצ'ן- לנדא, ממונה על זכויות ומינויים, סגל אקדמי בדוא"ל: tlanda@univ.haifa.ac.il או בטל': 04-8288227

או לגב' טלי בלגודרסקי מרכזת העסקה וזכויות סגל אקדמי בטל': 04-6146254 , 57254 (פנימי), או בדוא"ל:  traizman@univ.haifa.ac.il

עדכון פרטים אישיים:

ניתן לעדכן פרטים אישיים באופן עצמאי באמצעות פורטל יישומי סגל באתר האוניברסיטה לפי הקישורים הבאים:

נתונים אלו יעודכנו במערכות האוניברסיטה השונות כמו הפורטל הארגוני וספר הטלפונים של האאוטלוק.
במידה ונתקלת בבעיה טכנית כלשהי, יש לפנות למוקד תמיכה בטלפון: 04-8240609 (פנימי 52609).
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש לגב' לפנות לטלי בלגודרסקי בטל': 57254, או בדוא"ל: traizman@univ.haifa.ac.il

תקופת לידה והורות:

עובדת הנמצאת בחודש חמישי להריונה, תדווח מיידית לחוג, עם העתק לאגף משאבי אנוש,על הריונה. עובדת שילדה – תודיע מיידית לחוג, עם העתק לאגף משאבי אנוש,
על תאריך הלידה. התביעה לדמי לידה מביטוח לאומי תתבצע באופן אוטומטי על ידי מחלקת שכר.  חל איסור מוחלט על עבודה בתקופת הלידה וההורות. 
במקרה שבו בני זוג מעוניינים לפצל בניהם את תקופת הלידה וההורות או לצאת במקביל לתקופת לידה והורות על פי התקופה שנקבעה בחוק,
יש לפנות לאגף משאבי אנוש לקבלת פרטים.

מילואים:

עובד/ת המשרת/ת במילואים ביום עבודה רגיל, וביצע/ה את שירות המילואים מעבר לשעות העבודה, או בימי המנוחה השבועית שלו/ה ו/או בחופשתו/ה, ישולמו הן שכר עבודה והן תגמולי מילואים. לשם כך יש להעביר למחלקת שכר אישור מראש החוג על אי-היעדרות מהעבודה. וכן אישור על ביצוע שירות המילואים (טופס 3010 המקורי), בכפוף להוראות החוק.