לימודים

פטור משכר לימוד:

זכאים:

–          "בני משפחה" – מקרבה ראשונה דהיינו: בעל, אישה (לרבות "ידוע/ה בציבור" בכפוף להצהרה המאומתת ע"י נוטריון או תעודת "משפחה חדשה") וילדים כפי שרשום בספח תעודת הזהות.

–          "חבר סגל אקדמי בכיר" בכל המסלולים.

–          "מורים במכינה האוניברסיטאית" – כמפורט בסעיף 5 ג'.

–          "חבר סגל מנהלי" – עובד קבוע או בעל קביעות מותנית מיום קבלת הקביעות.

–          "גמלאי" – חבר סגל מנהלי ,חבר סגל אקדמי בכיר ומורה במכינה האוניברסיטאית אשר פרשו לגמלאות מהאוניברסיטה.

–          שכר לימוד בסיסי, כמוגדר באוניברסיטה מעת לעת.

–          מל"ג – המועצה להשכלה גבוהה.

–          "מוסדות מוכרים" – מוסדות להשכלה גבוהה שקיבלו הסמכה ע"י המל"ג להעניק תארים אקדמיים עפ"י נתוני המל"ג המתעדכנים מעת לעת באתר האינטרנט של המל"ג בכתובת: http://che.org.il

פטור מדמי הרשמה בגין לימודים יינתן לזכאים שעמדו בקריטריונים לקבלת פטור משכר לימוד ללימודים באוניברסיטת חיפה  בלבד.

סגל מנהלי

  • חבר סגל מנהלי זכאי לפטור משכר לימוד ולפטור מדמי הרשמה באוניברסיטת חיפה בלבד. בהעדר תוכנית לימודים באוניברסיטת חיפה ובהמלצת מנהל היחידה, רשאי ראש אגף משאבי אנוש/סגן נשיא ומנכ"ל (לבחירה) לאשר פטור משכר לימוד באוניברסיטה אחרת במידה והלימודים נדרשים להתפתחותו המקצועית בתפקידו של חבר הסגל.
  • חבר סגל מנהלי באוניברסיטת חיפה בהיקף העסקה חלקי אשר השלים 10 שנות עבודה באוניברסיטה, יקבל פטור משכ"ל בהיקף מלא לו ולבני משפחתו באוניברסיטת חיפה בלבד.
  • פטור משכ"ל לבני משפחה אשר לומדים במוסד אקדמי אחר יינתן בהתאם להיקף משרתו של העובד. חבר סגל מנהלי העובד מעל שלוש שנים, בחוזה דרוג דרגה יהיה זכאי לפטור משכר לימוד ולפטור מדמי הרשמה ללימודים אקדמיים בהתאם לקריטריונים הנהוגים לעובדים מנהליים עבורו ועבור בני משפחתו.     
  • שימו לב, רישום לתוכניות לימודים מיוחדות ומותנות כפוף לאישור ראש המנהל.