חופשה מיוחדת

 עובד/ת המבקש/ת לצאת לחופשה ללא תשלום (חל"ת), יגישו בקשה מנומקת לאגף משאבי אנוש באמצעות מנהל/ת היחידה ויצרפו מסמכים לסיבת הבקשה וחיוניותה.

תקופת החל"ת איננה נחשבת לצורך חישובי וותק, פנסיה ופז"מ לקידום בדרגות. האוניברסיטה אינה משלמת בתקופה זו עבור זכויותיו הסוציאליות והאחרות של העובד/ת כגון: פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל, ביטוח לאומי וכו'.

אגף משאבי אנוש יודיע לקרן הפנסיה על יציאת העובד/ת לחל"ת.

עובד/ת אשר קיבל/ה אישור לחל"ת ומעוניין/ת להמשיך לשמור על רציפות זכויות בהסדר הפנסיוני, יכול/ה לפנות ליחידת שכר כדי להסדיר את הנושא.
שמירה על רציפות זכויות בהסדר הפנסיוני בתקופת חופשה ללא תשלום, מותנית בתשלום דמי גמולים מלאים. במקרה זה ישלם/תשלם העובד/ת הן את חלקו/ה והן את חלק המעסיק.

עובד/ת ששהו בחל"ת יכולים להמשיך את ביטוח החיים בתמורה לתשלום מלוא הפרמיה.

חוק הביטוח הלאומי מחייב את העובד/ת לשלם בעצמו/ה את דמי הביטוח הלאומי בתקופת החל"ת. דמי הביטוח עבור החודשיים הראשונים לחופשה מנוכים משכר העובד/ת ע"י האוניברסיטה ומועברים למוסד לביטוח לאומי. מעבר לכך מוטלת אחריות על העובד/ת לשמירת מלוא זכויותיו/ה בביטוח הלאומי.

עובד/ת שאושר לו/ה חל"ת לתקופה קצובה, אך מבקש/ת לקצר את החופשה ולהקדים את שובו/ה לעבודה מתבקש/ת להגיש בקשה בכתב לאגף משאבי אנוש כדי לקבל אישור.
לאחר דיון בבקשה יקבל/תקבל העובד/ת תשובה, אשר תכלול את מועד שובו/ה לעבודה.
עובד/ת הנמצא/ת בחל"ת ומבקש/ת להאריך את חופשתו/ה, יגיש/תגיש בקשה לאגף משאבי אנוש לפחות חודש ימים לפני תום החופשה המקורית. העובד/ת מתבקש/ת לצרף לבקשתו/ת מסמכים המעידים כי אכן קיים הכרח להאריך את החופשה.

עובד/ת שלא ישוב/תשוב לעבודה בתום החל"ת המאושר, תראה אותו/אותה האוניברסיטה כמי שהתפטר/ה מהעבודה.

עובד/ת שפוטר/ה או התפטר/ה מהעבודה באוניברסיטה במהלך תקופת החל"ת או בסופה, בנסיבות המזכות אותו/ה בפיצויי פיטורים, יחושבו הפיצויים על בסיס המשכורת שהייתה משולמת לו/ה בסמוך להודעת הפיטורים אילו המשיך בעבודתו/ה עד אז.

תנאי החל"ת לגבי נשים בשנה הראשונה לאחר הלידה, מפורטים כאן.