השתלמויות חיצוניות

האוניברסיטה מעוניינת בשיפור וטיוב האיכות המקצועית של העובדים/ות.

לפיכך, האוניברסיטה כמעסיקה מעוניינת ומאפשרת לעובדים/ות לצאת להשתלמויות (בין אם כאלה המתבצעות מחוץ לקמפוס האוניברסיטה והנמל ובין אם על ידי כאלה המתבצעות בשעריה)

השתלמויות מחוץ לקמפוס האוניברסיטה והנמל וביוזמת גוף מארגן חיצוני מכונות: "השתלמויות חיצוניות" –

 • עבור כל יציאה להשתלמות חיצונית (ללא קשר לעלותה או לגורם המממן) נדרש אישור של אגף משאבי אנוש (מערך ההדרכה והפיתוח ארגוני).
 • בקשות ליציאה להשתלמות חיצונית מוגשות לאגף משאבי אנוש (מערך ההדרכה ופיתוח ארגוני) עד כחודש לפני מועד ההשתלמות.
 • בכל בקשה ליציאה להשתלמות נחוץ אישור הממונה.


מדוע צריך לבקש בקשה ליציאה ללימודים
?

 1. ביטוח– כאשר התקבל אישור ליציאה להשתלמות העובד/ת מבוטח/ת גם מחוץ לקמפוס.
 2. נוכחות – אישור היציאה להשתלמות מועבר לצורך בקרה על הנוכחות ואישור קוד הנוכחות ביום ההשתלמות (על העובד/ת לצרף לדו"ח הנוכחות משוב מלא על ההשתלמות).
 3. רלוונטיות ובקרה על איכות הקורס – האגף מהווה עין בוחנת נוספת לעניין הרלוונטיות של ההשתלמות לתפקידו/ה של העובד/ת. בנוסף, מערך ההדרכה והפיתוח הארגוני מקיים ניתוח סטטיסטי של איכות הקורסים והאפקטיביות שלהם, מה שמגדיל את הסיכוי כי העובד/ת יצא/תצא לקורס איכותי ומועיל.
 4. רישום לקורס– הרישום מבוצע על ידי אגף משאבי אנוש – הצורך בהתקשרות עם הגוף המלמד נחסכת מהעובד/ת.

תהליך בקשה ליציאה להשתלמות:

 1. הגשת בקשה – על העובד/ת או הממונה לשלוח מייל לגב' נטע מרסיאנו נחום, מרכזת ההדרכה לדוא"ל:   nmarciano@staff.haifa.ac.il

על המייל לכלול את האינפורמציה והטפסים הבאים:

א.  בגוף המייל יש לציין בקצרה את עיקרי מהות ההשתלמות, שם העובד/ת והסיבה לבקשה

ב. תכנית ההשתלמות: יש לצרף את התכנית באמצעות קובץ או באמצעות לינק לאתר עם פרטי התכנית.

ג. יש למלא טופס בקשה להשתלמות חיצונית (ועליה חתימת הממונה)

ד. עבור השתלמויות של מעל 1000 שקלים: על העובד/ת למלא טופס התחייבות

 1. בחינת הבקשה – הבקשה נבחנת על פי מידת הרלוונטיות לתפקיד והנחיצות, ואל מול התקציב השנתי והוצאות היחידה על השתלמויות.
 2. קבלת תשובה עקרונית – תשובות אפשריות הינן: מאושר/לא מאושר/ המשך בירור.
 3. רישום העובד/ת להשתלמות – צוות מערך ההדרכה והפיתוח הארגוני רושם את העובד/ת להכשרה הרלוונטית.
 4. יידוע העובד/ת – הודעת על ביצוע הרישום נשלחת לעובד/ת.
 5. העובד/ת יוצא/ת להכשרה.
 6. תיעוד – פרטי ההשתלמות מוזנים במערכת הסאפ ונגישים לעובד/ת בפורטל הארגוני תחת מידע אישי -השתלמויות.

שליחת הבקשה ליציאה להשתלמות חיצונית:

לשאלות נוספות בנושא השתלמויות חיצנויות יש לפנות למערך ההדרכה והפיתוח הארגוני:

 גב' נטע מרסיאנו נחום, מרכזת הדרכה,  nmarciano@staff.haifa.ac.ilטל': 04-8249846 (פנימי 53846)