הריון ולידה

עובדת בהריון המועסקת שבוע מלא ולמעלה מארבע שעות ליום, זכאית לנצל בתקופת הריונה עד 40 שעות לצורך בדיקות בתקופת ההריון.

עובדת המועסקת שבוע מלא עד ארבע שעות ביום זכאית לנצל בתקופת הריונה עד 20 שעות לצורך בדיקות בתקופת ההיריון.

חופשת לידה

עובדת תודיע לממונה עליה עד החודש החמישי להריונה.

עובדת שילדה תודיע מידית לממונה עליה.

עובדת אשר השלימה 12 חודשי עבודה באוניברסיטה, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות, מהם 15 בתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, והכל בכפוף לחוק הביטוח הלאומי ותקנותיו.

העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה לתקופה שלא תפחת מ-15 שבועות. במקרה כזה עליה למסור לאוניברסיטה הודעה על מועד החזרה המבוקש לפחות שלושה שבועות מראש.

עובדת שלא השלימה 12 חודשי עבודה באוניברסיטה, זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות בלבד.

עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה ב 3 שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה הלידה, החל בילד השני ובלבד שכל ההארכות לא תעלינה יחד על 4 שבועות.

העובדת תתבע את דמי הלידה בהתאם לכללי המוסד לביטוח לאומי באמצעות פניה למחלקת שכר.

על העובדת להודיע לאגף משאבי אנוש על מועד שובה לעבודה, כשלושה שבועות לפני חזרתה וזאת על מנת שתתחדש משכורתה.

עובדת שהייתה מועסקת במשך 8 שעות ביום זכאית בעת חזרתה לעבודה לעבוד שעה פחות  (שעת הנקה) במשך 4 חדשים.

אגף משאבי אנוש: כרמית לוי משיח, מיילclevi@univ.haifa.ac.il טלפון: 04-8240849