תקופת לידה והורות (תל"ה)

במידה והעובדת השלימה לפחות 12 חודשי עבודה באוניברסיטה היא זכאית לתל"ה בת 26 שבועות, שהם 182 ימים.
העובדת רשאית לקצר את התל"ה לתקופה שלא תפחת מ-15 שבועות וזאת ע"י מתן הודעה מראש ובכתב לאוניברסיטה, לפחות 3 שבועות לפני מועד החזרה המבוקש.
במידה והעובדת לא השלימה 12 חודשי עבודה באוניברסיטה, היא זכאית לתל"ה בת 15 שבועות בלבד.
עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את תקופת הלידה וההורות בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף; החל בילד השני.

 • דמי לידה

על פי חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו, זכאית העובדת לדמי לידה עבור 98 יום מי שעבדה לפחות 10 חודשים מתוך 14 החודשים האחרונים,
או 15 מתוך 22 החודשים האחרונים שלפני הלידה.
ל- 49 ימי זכאות לדמי לידה זכאית מי שעבדה לפחות 6 מתוך 14 החודשים האחרונים לפני הלידה.
האמור חל גם על מי שיש לה זכאות לתל"ה בת 26 שבועות, כלומר, דמי הלידה לא משתלמים עבור מלוא תל"ה המגיעה לעובדת.
נתוני השכר הרלוונטיים של העובדת מועברים ישירות באמצעות מערכת השכר למוסד לביטוח לאומי.
לפיכך, בוטל הצורך במילוי טופסי דמי לידה ע"י העובדת ומחלקת שכר כפי שנעשה בעבר.

 • הבטחת זכויות פנסיה וקרן השתלמות בעת תקופת הלידה וההורות

תל"ה נחשבת כתקופת עבודה לצורך זכויות התלויות בותק בעבודה.
הבטחת זכויות בקופת גמל, למשל קרן פנסיה וקרן השתלמות, מחייבת את המשך תשלום חלקה של העובדת כאילו הוסיפה לעבוד בתקופה האמורה.

בתקופת הזכאות לדמי לידה האוניברסיטה תמשיך להעביר לקופת הגמל את התשלומים החלים עליה וכן תעביר לקופת הגמל את תשלומי העובדת באותה תקופה, בהתאם להנחיות העובדת כפי שפורט במסמך בעניין זה.
יש להבהיר כי לאחר תקופת הזכאות לקבלת דמי הלידה יופסקו ההפרשות הנ"ל, אלא אם כן זכאית העובדת להארכת תקופת זכאותה לדמי לידה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ותקנותיו.

האמור לעיל יחול רק במידה והעובדת עבדה באוניברסיטה לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון, וכן אם התקיימו בינה לבין האוניברסיטה יחסי עובד מעסיק לאורך כל תקופת ההיריון.

 • ביטוח בריאות "איילון"

במהלך התל"ה (ותקופת הלידה וההורות ללא זכויות), האוניברסיטה תמשיך לשלם עבורך בגין ביטוח הבריאות בחברת "איילון",  אך ברגע שתצאי לחופשה ללא תשלום שלאחר תקופת הלידה יהיה עלייך להסדיר את נושא תשלום ביטוח הבריאות באופן עצמאי.
לצורך כך, יש לפנות אל ועד ארגון הסגל המנהלי לגב' מיה עמר או לגב' אסנת זייפן, בטלפון: 04-8240323 או 04-8240662.

 • ביטוח חיים ריסק "כלל"

הינך זכאית להמשיך באופן אוטומטי את הסדר ביטוח חיים ריסק קבוצתי, הנערך בחברת הביטוח "כלל".
הפרמיה החודשית מסובסדת ע"י האוניברסיטה.
בעת שהותך בתל"ה, העלות החודשית הינה 30 ש"ח והאוניברסיטה משלימה חלק המעסיק של 42 ₪.
לאחר 15 שבועות של תל"ה יופרש ע"י העובדת מלוא הסכום על סך 72 ₪. את התשלום ניתן להסדיר מול מר דניאל דוד מיחידת השכר (טל' 04-8240624).

 • מחלה בזמן תל"ה

עובדת שחלתה תוך כדי תל"ה ואושפזה לתקופה העולה על שבועיים בבית חולים רשאית כדלקמן:

  • להאריך את התל"ה עד תום תקופת האשפוז, אך לא יותר מארבעה שבועות ובסך הכל התל"ה לא תעלה על שלושים שבועות.
  • לפצל את התל"ה, כך ששלושה שבועות מתקופת אשפוז או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.
  • עובדת אשר וולדה חייב להישאר בבית החולים, או לחזור לבית החולים לאשפוז תוך התל"ה לתקופה העולה על שבועיים זכאית לאחד מאלה:
  • להאריך את התל"ה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר מעשרים שבועות, ובלבד שהתל"ה לא תעלה בסך הכל על ארבעים ושישה שבועות.
  • לפצל את התל"ה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.
 • חופשה ללא תשלום לאחר תקופת הלידה וההורות

עובדת רשאית להעדר מהעבודה מתום התל"ה, מספר חודשים כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אך לא יותר מ-12 חודשים מיום הלידה.
ממספר החודשים שרשאית העובדת להיעדר לפי פסקה זו, יופחתו מספר השבועות שבהם עלתה התל"ה שנוצלה על ידה על 15 שבועות, או על תקופה של 15 שבועות בתוספת ההארכות להן הייתה זכאית, ככל שהייתה זכאית, בהתאם לחוק.
היעדרות מכוח סעיף זה דינה כדין חופשה ללא תשלום ותקופת ההיעדרות לא תבוא במניין זכויות התלויות בוותק.
לא יאוחר מ-14 יום לפני תום התל"ה, חובה על עובדת, הנמצאת בתל"ה, להודיע לאגף משאבי אנוש באמצעות הממונה אם בדעתה לשוב לעבודה בתום תקופת הלידה וההורות (בתום 26 השבועות) או אם ברצונה לשהות בחופשה ללא תשלום, תוך ציון משך החופשה המבוקשת.

 • הבטחת זכויות פנסיה וביטוח לאומי בחל"ת

גם בתקופת חל"ת ניתן לרכוש זכויות פנסיוניות (לצורך חישוב חלק העובד יש לפנות ליחידת שכר, מר דניאל דוד, טל' 04-8240624) וביטוח לאומי.

  • לביטוח לאומי: עבור 2 החודשים הראשונים של החל"ת משולמים לעובדת תשלומי ביטוח לאומי, על פי תעריפי המוסד לביטוח לאומי (ללא קשר לגובה השכר),  אשר מנוכים ממשכורתה בעת חזרתה לעבודה.
  • חל"ת הנמשך מעבר ל- 2 חודשים: האוניברסיטה לא מעבירה כספים ועל העובדת לפנות לביטוח לאומי להסדרת התשלומים.
  • יש לציין כי הפסקת תשלום לביטוח לאומי עלול לגרור אי-רציפות בוותק לקצבת זקנה בעתיד וגוררת חובות למוסד לביטוח לאומי הנושאים ריבית והצמדה.
 • חזרה לעבודה בתום תקופת הלידה וההורות

ביום שובה לעבודה, על העובדת להודיע לאגף משאבי אנוש, כדי שתתחדש משכורתה.
עובדת המועסקת במשרה מלאה זכאית עם שובה מתל"ה להפחתה של שעת עבודה אחת ביום עד הגיע הילד לגיל שנה.
בהגיע הילד לגיל שנה זכאית העובדת (אם לילד עד גיל 12 או לשני ילדים עד גיל 15) המועסקת במשרה מלאה, להפחית חצי שעה ממכסת שעות עבודתן היומית.

 • חוק הזדמנויות שוות בתעסוקה

שלוש זכויות חוקיות, שניתנו לעובדת לאחר לידה, חלות גם על בן זוגה, וזאת בהתאם להחלטת בני הזוג ובתנאי שרק אחד מבני הזוג ינצל זכות זו.

להלן פירוט שלוש הזכויות:

א. להתפטר ממקום העבודה ולקבל פיצויי פיטורין כחוק.

ב. לצאת לחופשה ללא תשלום עפ"י חוק עבודת נשים.

ג. לצאת לתקופת לידה והורות – עפ"י חוק עבודת נשים.

חשוב לדעת!

 • עדכון מוטבים: אנו ממליצים לעדכן את המוטבים בביטוח חיים ריסק קולקטיבי, קרן השתלמות, קופת גמל וקרן הפנסיה.

בכל שאלה ניתן לפנות למדור השמה והעסקה באגף משאבי אנוש:

סימה בת עמי: sbatami@univ.haifa.ac.il / מיכל מאיו-שפיר:  mmayo@univ.haifa.ac.il / קסניה משה: Kmoshe@univ.haifa.ac.il