סיום העסקה התפטרות/ פיטורים   

סיום העסקה התפטרות/ פיטורים

הודעה על התפטרות

עובד/ת המבקש/ת לסיים את העסקתו/ה, יודיע/תודיע על כך בכתב לחוג והמשך הטיפול יועבר לאגף משאבי אנוש.
יש לציין במכתב ההתפטרות את מועד הסיום ואת סיבת ההתפטרות.

 הודעה על פיטורים

העובד/ת יקבל/תקבל מכתב החלטה לאחר שימוע . המכתב יועבר להמשך טיפול של אגף משאבי אנוש באמצעות טופס סיום העסקה בקמפוסנט.
לפני מועד הסיום המתוכנן, יישלח טופס טיולים לגורמים שונים באוניברסיטה לבחינת חובות.
לקראת מועד הסיום, יוחזר הציוד לפקולטה/יחידה (כרטיס עובד, תווית חניה, ציוד מחשב, ציוד מעבדה ספרים וכד'). אם יש חוב כספי, יטופל ישירות מול יחידת השכר.
משאבי אנוש יעבירו לעובד/ת מכתבי סיום מפורטים הכוללים  אישור על תקופת ההעסקה ומכתבי שחרור לקופות הגמל השונות.
יחידת השכר תטפל בהתאם למכתב של אגף משאבי אנוש בתשלום לעובד/ת של השלמת פיצויי פיטורין או תשלום פיצויי פיטורין (במידה ויש זכאות לכך), וכן יישלח טופס 161 בסיום התהליך.

נוהל סיום העסקה סגל אקדמי זוטר

קישורים לאתרים חיצוניים:

קרנות פנסיה ברירת מחדל
  1.  קישור לקופת ברירת מחדל "מיטב דש" 
  2.  קרן מקפת החדשה
  3.  מקפת ותיקה

    קישור לאתר יחידת השכר אוניברסיטת חיפה

פרישה לגמלאות

תהליך הטיפול

כשנה לפני הגעה לגיל פרישה (נשים מגיל 62 וארבעה חודשים גברים מגיל 67) העובד/ת יקבל/תקבל הודעה בכתב על מועד הפרישה הצפוי.
לנשים תינתן אפשרות הבחירה (בין גיל 62 וארבעה חודשים לגיל 67).
כ- 3 חודשים לפני מועד הפרישה ישלחו לעובד/ת מסמכים עבור קרן הפנסיה בה הינו/ה מבוטח/ת על מנת לטפל בזכויות הפנסיוניות.

כמו כן, תקבע פגישה מסודרת לצורך הסבר על תהליך הפרישה וזכויות נוספות.

לאחר הכנת מכתבי הפרישה הכוללים מכתב זכויות ומכתבי שיחרור לקופות, יחידת השכר תטפל בטופס 161 בהתאם למכתב הזכויות.
שיחרור הכספים מותנה בקבלת המידע הנדרש מקופות הגמל.
מומלץ כי העובד/ת יבדוק/תבדוק מול קרן הפנסיה את ההפקדות לקופה בטרם הגיעו/ה לגיל הפרישה ישירות מול קרן הפנסיה בה הינו/ה מבוטח/ת.