סיומי העסקה

תהליך

1. העברת ההודעה

א. הודעה על התפטרות

עובד/ת לפי שעות המבקש/ת להפסיק את עבודתו/ה באוניברסיטה, יודיע/תודיע על כך בכתב ומראש למנהל היחידה בה מועסק/ת עם העתק לאגף משאבי אנוש (מתן הודעה מראש על פי חוק).
יש לציין במכתב ההתפטרות את מועד הסיום ואת סיבת ההתפטרות ולצרף לפי העניין את המסמכים הרלוונטיים.

עובד/ת אשר מבקש/ת לסיים העסקתו/ה עקב הגעה לגיל פרישה, יטפל/תטפל בזכויותיו/ה הפנסיוניות מול קרן הפנסיה בה הינו/ה מבוטח/ת.

מנהל היחידה יקים טופס סיום העסקה בקמפוסנט בהתאם להודעה שהתקבלה, מיד עם קבלתה.

 

ב. הפסקת עבודה ביוזמת המעסיק 

 

עובד/ת אשר שוקלים לסיים את העסקתו/ה יוזמן/תוזמן לשיחת שימוע, לאחר קיום השימוע (או במידה והעובד יוותר על זכות השימוע), יימסר לו/ה מכתב החלטה.

מכתב ההחלטה יועבר להמשך הטיפול של אגף משאבי אנוש באמצעות טופס בקמפוסנט.

 

לפני מועד הסיום המתוכנן, יישלח טופס טיולים לגורמים שונים באוניברסיטה לבחינת קיום חובות לעובד/ת המסיים/ת.

לקראת מועד הסיום, יוחזר הציוד לפקולטה/יחידה (כרטיס עובד, מפתחות לחדר, תווית חניה, ציוד מחשב, ציוד מעבדה ספרים וכד').
אם יש חוב כספי, יטופל ישירות מול יחידת השכר.

במועד הסיום, אגף משאבי אנוש יעביר לעובד/ת מכתב המפרט את זכויותיו/ה ומכתבי שיחרור כספים לקופות הגמל השונות.

 

יחידת השכר תטפל בהתאם למכתב של אגף משאבי אנוש בתשלום לעובד/ת של השלמת פיצויי פיטורין או תשלום פיצויי פיטורין (במידה ויש זכאות לכך) וכן תכין טופס 161.