סגל אקדמי – סיום העסקה התפטרות ופיטורין

סיום העסקה התפטרות/ פיטורים

  1. העברת ההודעה

א. הודעה על התפטרות

חבר סגל המבקש להפסיק את עבודתו באוניברסיטה, יודיע על כך בכתב ומראש לדיקן הפקולטה עם העתק לאגף משאבי אנוש (מתן הודעה מראש על פי חוק).

יש לציין במכתב ההתפטרות את מועד הסיום ואת סיבת ההתפטרות ולצרף לפי העניין את המסמכים הרלוונטיים.

ב. הפסקת עבודה ביוזמת המעסיק 

חבר הסגל יוזמן לשיחת שימוע, לאחר קיום השימוע (או במידה וחבר הסגל יוותר על זכות השימוע), חבר הסגל יקבל מכתב החלטה.

מכתב ההחלטה יועבר להמשך הטיפול של אגף משאבי אנוש באמצעות טופס בקמפוסנט.

לפני מועד הסיום המתוכנן, ישלח טופס טיולים לגורמים שונים באוניברסיטה לבחינת חובות אם יש לחבר הסגל המסיים. לקראת מועד הסיום, חבר הסגל יחזיר את הציוד לפקולטה/יחידה (כרטיס עובד, מפתחות לחדר, תווית חניה, ציוד מחשב, ציוד מעבדה ספרים וכד'). אם יש חוב כספי, יטפל ישירות מול יחידת השכר. במועד הסיום, אגף משאבי אנוש יעביר לעובד מכתב המפרט את זכויותיו ומכתבי שחרור כספים לקופות הגמל השונות.

יחידת השכר תטפל בהתאם למכתב של אגף משאבי אנוש בתשלום לעובד של השלמת פיצויי פיטורין או תשלום פיצויי פיטורין (במידה ויש זכאות לכך) וכן תכין טופס 161.