נוהל בחירת עובדים מצטיינים באוניברסיטה

1. מטרת הנוהל
האוניברסיטה שואפת לעודד יזמות והצטיינות אישית של עובדיה וכן לטפח ולהעלות על נס עובדים שהצטיינו בקידום ובהשגת יעדיה.

2. כללי
2.1 האוניברסיטה מעודדת יזמות, הצטיינות ושיפור שירות. תרומת העובדים במאמץ זה חיונית למימוש מטרות האוניברסיטה, לשיפור תפקודה ולחסכון בהוצאותיה.
2.2 "פרס העובדים המצטיינים" – הכרה ותגמולים המוענקים לעובדים על השגת יעדי האוניברסיטה/היחידה תוך הפגנת מאמץ, חריצות, יוזמה, מסירות ותושייה, בהתאם לשלבי הבחירה.

3. ועדות הבחירה כלל אוניברסיטאית
3.1 סגן הנשיא ומנכ"ל ימנה ועדה לבחירת עובדים מצטיינים כלל אוניברסיטאיים. הוועדה תכלול את החברים הבאים:
א. ראש אגף משאבי אנוש – יו"ר
ב. מנהל/ת יחידה בכיר – חבר/ה
ג. מנהל/ת יחידה בדרג ביניים- חבר/ה
ג. שני חברי סגל אקדמי – חברים
ד. נציג ועד ארגון הסגל המינהלי – חבר/ה
ה. נציג/ת עובדים – ע ובד/ת שנבחר/ה בעבר לעובד/ת מצטיינ/ת ו/או עובד/ת העומד/ת לקראת פרישה
ו. נציג/ת אגודת הסטודנטים – חבר/ה
ז. נציג/ת אגף משאבי אנוש – מרכז/ת הוועדה

3.2 הוועדה תגיש המלצותיה המנומקות לאישור סגן הנשיא ומנכ"ל לקראת מחצית חודש אוגוסט על טופס סיכום דיון המפרט את אופן הבחירה והנימוקים.

4. אופן בחירת עובדים מצטיינים כלל אוניברסיטאיים
4.1 ועדת הבחירה הכלל-אוניברסיטאית תתכנס בחודש אפריל כל שנה ותקיים דיון על הדגשים הראויים לציון במהלך אותה שנה. הצעת הועדה תובא לאישור סגן הנשיא ומנכ"ל.

4.2 4.3 בהתבסס על הקריטריונים שפרסמה הועדה לפני כן, יפיץ אגף משאבי אנוש בחודש מאי כל שנה, בקשה לציבור העובדים המנהליים והאקדמיים להגשת הצעות מועמדים.

4.4 ועדת הבחירה הכלל אוניברסיטאית תמיין ההמלצות ותבחר מתוכן עובדים מצטיינים כלל-אוניברסיטאיים.
4.5 קריטריונים קבועים- הוועדה תיבחן את ההמלצות עפ"י קריטריונים קבועים מראש כדלהלן:
4.5.1 וותק המועמד- ותק של לפחות שמונה שנים באוניברסיטה ולפחות שנתיים בתפקיד הנוכחי
4.5.2 וותק הממליץ- ותק של לפחות שנתיים באוניברסיטה
4.5.3 וותק בעבודה לפי שעות- לא ייחשב לצורך חישוב וותק העובד
4.5.4 הוועדה לא תדון בהמלצות על מנהלים בדרג 2 ומעלה

5. הענקת הפרס
העובדים המצטיינים הכלל אוניברסיטאיים יקבלו מדי שנה תעודת הוקרה חתומה על ידי נשיא האוניברסיטה, סגן הנשיא ומנכ"ל וראש אגף משאבי אנוש וכן פרס כספי בטקס ערב ראש השנה של האוניברסיטה.

6. אחריות
האחריות לביצוע נוהל זה חלה על ראש אגף משאבי אנוש.

7. תחולה
תחולת נוהל זה מיום פרסומו.