לקראת פרישה

בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בשנת 1979, הצטרפו עובדי ועובדות הסגל המנהלי באוניברסיטת חיפה להסדר פנסיה מקיפה במסגרת קרן מקפת – קרן מקפת הוותיקה.
עובדים/ות שצורפו לקרן הפנסיה לאחר 1 בינואר 1995, מבוטחים בקרן מקפת החדשה – מגדל מקפת.
הביטוח הפנסיוני המקיף מתמצה בשלושה תחומים: פנסיית זקנה, פנסיית נכות ופנסיית שאירים.

פרטים על קרנות הפנסיה ניתן למצוא באתרי האינטרנט:
קרן הפנסיה "מקפת הוותיקה": http://amitim.com
קרן הפנסיה "מקפת החדשה": www.newmakefet.co.il

תהליך טיפול לקראת פרישה

+ כשנה לפני הגעה לגיל פרישה (נשים מגיל 62 וארבעה חודשים גברים מגיל 67) תשלח הודעה בכתב לעובד/ת על מועד הפרישה הצפוי.
+ לנשים תינתן אפשרות לבחור את מועד הפרישה (בין גיל 62 וארבעה חודשים לגיל 67).
+ כ- 3 חודשים לפני מועד הפרישה ישלחו לעובד/ת מסמכים עבור קרן הפנסיה בה הוא/היא מבוטח/ת על מנת לטפל בזכויות הפנסיוניות.
כמו כן, תקבע פגישה מסודרת לצורך הסבר על תהליך הפרישה וזכויות נוספות.

מומלץ כי העובד/ת יבדוק מול קרן הפנסיה את ההפקדות לקופה בטרם הגיעו/ה לגיל הפרישה ישירות מול קרן הפנסיה בה הוא/ היא מבוטח/ת.

 זכויות בעת פרישה

דחיית מועד פרישה

בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, הכלל הנוהג באוניברסיטה הינו כי גיל פרישת חובה לסגל מינהלי, לגבר ולאישה יהיה גיל 67.

חריגה מן הכלל, בדרך של הארכת העסקה מעל גיל זה, לסגל מנהלי, על פי בקשה אישית של העובד/ת או של היחידה, כפופה לשיקול דעת האוניברסיטה בהתחשב בקריטריונים שונים כנדרש לפי דין וכן שיקולים עניניים נוספים, הכל לפי הנסיבות.

אגף משאבי אנוש ימסור הודעה בכתב לעובדים/ות בדבר מועד פרישתם/ן הצפוי בהתאם לגיל פרישה, וזאת כפי שתואר לעיל בתהליך טיפול לקראת פרישה. רק אם העובד/ת או היחידה מגישים בקשה, יופעל סדר הפעולות המפורט בנוהל זה.

נוהל הארכת העסקה מעבר לגיל פרישת חובה לסגל מינהלי (09-33)